Hafan

Cliciwch y lincs (Hafan neu Hafan) i lywio'r safle, er mwyn dewis iaith cliciwch SALC

Please click the links (Hafan or Home) to navigate site, for language selection click SALC

 

ACHUB BYWYD CYMRU

 

Croeso i gynllun newydd i annog mwy o bobl ledled Cymru
i ddysgu a defnyddio sgiliau achub bywyd

Mae rhaglen achub bywyd Cymru yn cael ei datblygu dros y ddwy flynedd nesaf a bydd yn gwella mynediad i hyfforddiant dadebru cardiopwlmonaidd (CPR) ac yn cynyddu ymwybyddiaeth a defnydd o ddiffibrilwyr i bobl o bob cefndir. Wrth i fwy o bobl ddysgu CPR, byddant yn cael eu hannog i rannu eu gwybodaeth, gan gryfhau'r gadwyn oroesi a fydd yn helpu i wella cyfraddau goroesi ar gyfer pobl sy'n dioddef trawiad ar y galon. Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid gwerth cyfanswm o £586,000 ar gyfer dwy flynedd gyntaf y prosiect.

Vaughan Gething AC

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

"Mae'n ffaith drist bod siawns claf o oroesi achos o ataliad ar y galon y tu allan i'r ysbyty yn gostwng tua 10% gyda phob munud pasio. Mae cyfraddau goroesi yn isel ond mae potensial i achub llawer mwy o fywydau drwy CPR prydlon ac effeithiol a defnyddio diffibriliwr.

 

Bydd achub bywyd Cymru yn mynd ati i dargedu a chefnogi grwpiau sydd eisoes yn addysgu CPR yn eu cymunedau. Bydd yn eu helpu i adeiladu rhwydweithiau lleol, gan nodi cymunedau ledled Cymru sydd â llai o gyfleoedd hyfforddi CPR, gan eu helpu i rannu eu gwybodaeth a'u sgiliau. Bydd hyn yn cryfhau'r gadwyn goroesi ac yn meithrin gwytnwch cymunedau lleol. " Gweld y datganiad llawn yn: https://gov.wales

Cadwyn goroesi

 

Mae'r gadwyn goroesi yn cynnwys pedair dolen, a gall Aelodau'r cyhoedd gyflawni'r tri cyntaf

ADNABOD YN GYNNAR

Mae adnabod rhywun yn cael ei atal ar y galon a chael/rhoi cymorth yw'r cam cyntaf tuag at wella ei siawns o oroesi.

CPR CYNNAR

Gall dadebru cardiopwlmonaidd (CPR) gadw eu calon i fynd nes y bydd diffibriliwr a/neu gymorth yn cyrraedd.

DEFIBRILATION CYNNAR

Bob munud pan nad oes diffibriliwr ar gael i'r claf, bydd ei siawns o oroesi yn lleihau 10%.

Achub Bywyw Cymru | Save a Life Cymru

 

Ariennir achub bywyd Cymru gan Lywodraeth Cymru ac fe'i cefnogir gan rwydwaith cardiaidd Cymru, drwy'r grŵp gweithredu ar gyfer anhwylderau'r galon.


Achub bywyd Cymru, 1af llawr, Ty'r afon, llys Bridge Court, gwaelod-y-Garth, Caerdydd, CF15 9SS,

Rhif ffôn: 0292 081 5951 | Ebost: achubbywydcymru@wales.nhs.uk  | Hawlfraint 2019 © Cedwir pob hawl


Save a Life Cymru is funded by Welsh Government and supported by the Wales Cardiac Network, through the Heart Conditions Implementation Group.

 

Save a Life Cymru, 1st Floor, River House, Ynys Bridge Court, Gwaelod-y-Garth, Cardiff, CF15 9SS, 

Telephone: 0292 081 5951 | Email: savealifecymru@wales.nhs.uk  | Copyright 2019 © All Rights Reserved